ਸਾਨੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸਾਨੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਸਾਨੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ